مرحله 4
تصمیم

(Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA می تواند درخواست پناھندگی تان را بپذیرد یا رد کند.

si votre demande est acceptée

اگر درخواست پناھندگی تان پذیرفته شود

دولت فرانسه می پذیرد که  شما نیاز به حمایت دارید. در این صورت شما حق داشتن یک کارت اقامت (10 ساله یا 4 ساله) را خواھید
یافت. این کارت اقامت قابل تمدید است و به شما اجازه ماندن در خاک فرانسه و کار کردن را می دھد.

شما می توانید تقاضا کنید که والدین تان و خواھر و برادر زیر 18 سال تان کنار شما به فرانسه بیایند.
si votre demande est refusée

اگر درخواست پناھندگی تان رد شود

شما می توانید علیه این تصمیم نزد محکمه ملی حقوق پناھندگی (در مھلت 30 روز) اعتراض کنید. محکمه می تواند تصمیم را لغو کند و,به شما حمایت اعطا کند و یا تصمیم منفی را تائید نماید.

به شما توصیه می شود که برای اعتراض در محکمه ملی حقوق پناھندگی از یک وکیل مدافع کمک بگیرید. شما می توانید در مھلت 15 روز، کمک رایگان یک وکیل مدافع را از محکمه تقاضا کنید.
اگر دیگر نمی توانید علیه تصمیم منفی اعتراض کنید، می توانید درخواست بررسی مجدد نمایید. این کار در صورتی ممکن است که اتفاقات جدید ترس ھای شما از بازگشت به کشور را تائید کند.
Return