مرحله 3
مصاحبه پناھندگی

در جریان مصاحبه، یک شخص که "مامور محافظت" نامیده می شود، از شما سوال خواھد پرسید. سوالات بخصوص در باره موارد زیر خواھند بود :
منطقه سکونت اصلی تان
checkbox étape
خانواده تان
checkbox étape
مسیر مھاجرتی تان تا رسیدن به فرانسه
checkbox étape
ترس ھای تان در صورت بازگشت به کشور مبدا تان، و غیره.
checkbox étape
officier de protection

ھدف مامور محافظت این است که تعیین کند که آیا از پناھندگی بھره مند شده می توانید یا خیر.

نماینده قانونی تان در جریان مصاحبه حضور خواهد داشت. در صورت نیاز، یک مترجم نیز حاضر خواھد بود تا گفتگو را ترجمه کند.
از طریق نامه، یک احضاریه به مصاحبه در
OFPRA  را دریافت خواھید کرد.

باید در تاریخ، ساعت و آدرس ذکر شده در احضاریه تان، در مصاحبه حاضر شوید.
vous allez recevoir une convocation

برای معلومات

تمام چیزھایی که در جریان مصاحبه گفته می شود، محرمانه می مانند و ھیچگونه اطلاعاتی با کشور مبدا تان شریک نخواھد شد.
tout ce qui est dit est confidentiel
می توانید تقاضا کنید که مامور محافظت و مترجم ترجیحا یک زن باشد تا یک مرد، با برعکس.
préférence

بسیار مهم است که با کمک یک شخص بزرگسال برای این مصاحبه آمادگی بگیرید.

la décision est envoyée
پس از مصاحبه، OFPRA در مورد درخواست پناھندگی تان تصمیم می گیرد. این تصمیم به نماینده قانونی تان ارسال می شود (یا به خودتان، اگر در آن زمان 18 سال یا بیشتر سن داشته باشید).

الخطوة التالیة

Return