چه کسانی در پروسه پناهندگی نقش دارند؟

در جریان پناھندگی تان، شما با اشخاص مختلفی صحبت خواھید کرد.

Le Guichet unique des demandeurs d'asile
(GUDA)

Le Guichet Unique des demandeurs d’asile
ماموران پره فکتور و اداره مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII)، برای پذیرش متقاضیان پناهندگی در گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA)حضور دارند.

گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA) در پره فکتور موقعیت دارد. درخواست پناهندگی شما در همین دفتر ثبت می گردد.
نقشه موقعیت دفاتر گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA) را در فرانسه مشاهده کنید

نماینده قانونی تان

votre représentant légalنماینده قانونی شخصی است که از شما نمایندگی می کند و شما را در جریان پناھندگی تان ھمراھی می کند.

قضات محکمه ملی حقوق پناهندگی (CNDA)

La Plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile

اگر درخواست پناهندگی تان از سوی افپرا (
OFPRA ) رد شود ( و یا این که شما حمایت فرعی را دریافت می کنید و پناهنده شناخته نمی شوید)، می توانید علیه این تصمیم افپرا نزد محکمه ملی حقوق پناهندگی (CNDA)
اعتراض کنید.

در آن صورت، قضات این محکمه سعی خواهند کرد داستان و وضعیت شما را بفهمند. آنها می توانند تصمیم اداره افپرا را لغو کنند و به شما حمایت اعطا کنند و یا هم تصمیم افپرا را تائید کنند.

مامور محافظت

Un officier de protection  


این شخص را در جریان
مصاحبھ تان . در l'OFPRA ملاقات خواھید کرد.
مامور محافظت از شما سوال می کند تا داستان زندگی و وضعیت تان را بفھمد. ھدف او این است تا تعیین کند که آیا می توانید از پناھندگی بھره مند شوید یا خیر.

برای معلومات

اطلاعاتی که شما می دھید، محرمانھ می مانند و ھیچگاه با مقامات کشور مبدا تان شریک نخواھد شد.
à savoir

وکیل تان

Votre avocat
در بعضی موارد، شما می توانید توسط یک وکیل ھمراھی شوید. نقش او این است تا به شما مشوره دھد و شما را در جریان پروسھ پناھندگی تان کمک کند.
Return