آیا شما به پره فکتور (در GUDA ) برای ثبت درخواست پناھندگی تان رفته اید؟
Return