آیا درخواست پناھندگی شما ثبت شده و به شما یک
گواھی درخواست پناھندگی  و یک
فرم درخواست پناھندگی  داده شده است؟
Return