مرحله 2
نوشتن و ارسال دوسیه پناھندگی

برعلاوه، شما باید داستان زندگی تان را بنویسید که در آن دلایل ترک
کشور مبدا تان و این که چرا از بازگشت به آنجا ترس دارید، را بنویسید.  بسیار مھم است هه یک شخص بزرگسال در نوشتن داستان زندگی تان به
شما کمک کند.
écrire un récit qui explique
شما بای فرم درخواست پناھندگی را که در GUDA به شما داده شده، به زبان فرانسوی پر کنید.
فرم را باید نماینده قانونی تان امضا کند.
le formulaire de demande d'asile
voie postale
فرم درخواست پناھندگی، داستان زندگی، و اسنادی که در فرم خواسته شده، باید از طریق پست به OFPRA ارسال شود (حداکثر 21 روز بعد از دریافت گواھی درخواست پناھندگی در پره فکتور).

به شما توصیه می شود که دوسیه را از طریق نامه سفارشی ھمراه با رسید دریافت ارسال کنید و ھمچنان از ھمه اسناد تان فوتوکاپی بگیرید.
اگر سند یا ثبوتی داشته باشید که داستان زندگی تان را تائید می کند
(عکس، اسناد ھویت، و غیره) می توانید آنھا را ضمیمه دوسیه تان بسازید.
des preuves matérielles
پس از دریافت دوسیه کامل درخواست پناھندگی شما، OFPRA به شما
یک
نامه رسید  ارسال می کند. این سند بسیار مھم است، باید آنرا نزد خود نگھدارید.
une lettre d'introduction

الخطوة التالیة

Return