۴ پړاو
پریکړه

(Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA کولی شي ستاسو د پناه غوښتنلیک ومني یا رد کړي

si votre demande est acceptée

که ستاسي غوښتنه ومنل شي

د فرانسې دولت په رسمیت پیژني چې تاسو خوندي کیدو ته اړتیا لرئ . تاسو به د اوسیدو جواز درلودلو حق لری (۱۰ کلنه یا ۴ کلنه) چي نوی کیدونکی دی. د دغي جواز په مرسته تاسو کولی شي چې په فرانسې هیواد کې پاتې او کار وکړئ.

تاسو به وکولی شئ غوښتنه وکړئ چې ستاسو پلار او مور او ستاسو ورونه او خويندې د 18 کالو څخه کم عمر په درلودو په صورت کې فرانسه ته راشی.
si votre demande est refusée

که ستاسي غوښتنه رد شئ

تاسو کولی شي چې د پناه غوښتنی ملی محکمې کې د دغی پریکړې احتجاج وکړئ ( د ۳۰ ورځو په موده کې ). محکمه کولی شي چې پریکړه رد کړي او تاسو ته محافظت درکړي ، یا ستاسو د پناه غوښتنې رد کیدو پریکړې ملاتړ وکړي.

دا سپارښتنه کیږي چې د پناه غوښتنی ملي محکمې کې یو وکیل ولری چې تاسو سره مرسته وکړي. تاسو کولی شئ د 15 ورځو په موده کې محکمې څخه د وړیا وکیل غوښتنه وکړئ.
که چیرې تاسو نور د پناه غوښتنې رد کیدو پریکړې احتجاج نشئ کولی نو ، نو تاسو د خپل دوسیې د بیا کتلو غوښتنه  کولی شئ که نوې پیښې ستاسو ویره تایید کړي.
Return