۳ پړاو
د پناه غوښنتی مرکه

د مرکې په جریان کې ، د " ساتنې مامور " له تاسو څخه د لاندی موضوعاتو په اړه پوښتنې به وکړي :
ستاسو اصلی استوګنځی
checkbox étape
ستاسو کورنۍ
checkbox étape
فرانسې ته ستاسو سفر
checkbox étape
خپل اصلی هیواد ته د راستنیدو په صورت کې ستاسو ویره
checkbox étape
officier de protection

د ساتنې مامور به پریکره وکړی چې ایا تاسو د پناه لپاره وړ یاست که نه.

ستاسو قانوني استازې د مرکې په وخت کې حاضریږي، او که اړین وي د مرکۍ ژباړنی لپاره یو ژباړونکی هم حاضر کیدی شي.
تاسو به د بریښنالیک له لاری د OFPRA
مرکې لپاره یو بلنلیک  ترلاسه کړی.

تاسو باید په لیک کې په څرګند شوې نیټه، ساعت او یادشوې ادرس ته لاړ شئ.
vous allez recevoir une convocation

ستاسو معلوماتو لپاره

د مرکې په جریان کې ټول ویل شوي معلومات محرم دي ، هیڅ معلومات به ستاسو اصلي هیواد ته ونه لیږدول شي.
tout ce qui est dit est confidentiel
ستاسو په غوښتنه د ساتنې مامور او ژباړونکی کیدی شي چی ښځینه وي یا نارینه.
préférence

دا ډیر مهم دي چې د مرکې چمتووالی یو بالغ کس سره وکړئ

la décision est envoyée
د مرکې وروسته ، OFPRA به ستاسو د پناه غوښتنې په اړه پریکړه وکړي او دا پریکړه به ستاسو قانوني استازي ته لیږل کیږي (که چیرې تاسي ۱۸ کاله او یا هغی څخه ډیر عمر لری نو دا پریکړه به تاسو ته لیږل کیږي).

راتلونکی پړاو

Return