چه کسی می تواند مورد حمایت قرار گیرد؟

qui peut etre protégé

شما می توانید مورد حمایت قرار گیرید اگر در صورت بازگشت به کشور خود ترس داشته باشید (ترس از این که مورد خشونت قرار بگیرید، یا مورد تهدید قرار بگیرید، و سایر موارد).

پناھندگی چیست؟

qu'est ce que l'asile

درخواست پناهندگی به معنی درخواست از فرانسه برای محافظت از شماست به دلیل این که در صورت بازگشت به کشور مبدا تان، ترس دارید.

شما می توانید بدون در نظرداشت سن تان، کشور مبدا تان، و شخصی که بخاطر وی از بازگشت به کشور مبدا ترس دارید (مقامات دولتی کشور مبدا، یک گروه از اشخاص، نزدیکان تان، اعضای خانواده تان، و غیره)، درخواست پناھندگی نمایید.

برای درخواست پناھندگی، نیازی به داشتن سند ھویت ندارید.
شما نیاز ندارید، برای ثابت ساختن خطراتی که ذکر کرده اید، ثبوت رسمی ارائه کنید.
pourquoi demander l'asile

چرا درخواست پناھندگی کنیم؟

اگر درخواست پناھندگی شما پذیرفته شود، به این معنی است که فرانسھ می پذیرد که شما نیاز به حمایت دارید. در این صورت شما حق داشتن یک کارت اقامت (10 سالھ یا 4 سالھ) را خواھید یافت. این کارت اقامت قابل تمدید است و به شما اجازه ماندن در خاک فرانسه و کار کردن را می دھد.

برای معلومات

اگر درخواست پناھندگی تان پذیرفته شود، شما اجازه بازگشت به کشور مبدا تان را (بجز در موارد استثنایی) نخواھید داشت. اگر این کار را انجام دھید، حمایت دولت فرانسه را از دست می دھید.
شما می توانید به تمامی کشورھای دیگر، به شمول کشورھای ھمسایه کشور مبدا تان سفر کنید.

پروسه درخواست پناهندگی می تواند چندین ماه طول بکشد.
a savoir
Return