شما دوسیه درخواست پناھندگی تان را به
OFPRA ارسال کرده اید؟