ایا ستاسي پناه غوښتنه ثبت شوه او د پناه غوښتنې فورمه او پناه
غوښتنې سند  تاسو ته ورکړل شوی دي ؟
Return