غورنۍ (مینو)

د پناه غوښتنې دا معلومات د 18 څخه کم عمر لرونکو هغه کسانو لپاره دي چې په فرانسه پرته له قانونې نماینده ګانو څخه موجود.

د پناه غوښتنه څنګه ترسره کړو؟

comment demander l'asile

پناه غوښتنه یعنی څه؟

question asile

اپلیکیشن شریکول

partagez l'application

څوک د پناه غوښتنې کارکوونکي دي؟

qui sont les acteurs de l'asile
Return