مرحله 1
Guichet Unique des Demandeurs d’Asile (GUDA)

برای معلومات

اگر اعضای خانواده تان در یکی از کشورهای اروپایی  حضور دارند، مهم است که این موضوع را اطلاع دهید، به این دلیل که می توانید تقاضا کنید که به آنها در آن کشور بپیوندید (یا آنها به فرانسه کنار شما بیایند).

guichet unique des demandeurs d'asile
برای ثبت درخواست پناهندگی تان، شما باید به گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA) که در پره فکتور موقعیت دارد، مراجعه کنید.

ماموران پره فکتور و اداره مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII)، برای پذیرش متقاضیان پناهندگی در گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA)حضور دارند.


نقشه موقعیت دفاتر گیشه یونیک متقاضیان پناهندگی (GUDA) را در فرانسه مشاهده کنید

qu'est ce que l'asile
در GUDA شما باید با نماینده قانونی تان بروید. اگر نماینده قانونی ندارید، یک فرد که مدیر موقت ("administrateur ad hoc") نامیده می شود، از شمانمایندگی خواھد کرد و شما را در درخواست پناھندگی کمک خواھد کرد.
votre représentant légal
در پایان ملاقات در GUDA، به شما اسناد ذیل تحویل داده خواھد شد:
یک گواھی درخواست پناھندگی
checkbox étape
یک فرم درخواست پناھندگی
checkbox étape
این دو سند را باید نزد خود نگھدارید. آنھا بسیار مھم ھستند.
در GUDA:
au guichet unique
درخواست پناھندگی تان ثبت می شود.
checkbox étape
اگر 14 ساله یا بیشتر باشید، اثر انگشت تان گرفته می شود.
checkbox étape
شما باید زبانی را که می خواھید مصاحبه پناھندگی تان را با آن انجام دھید، انتخاب کنید (زبانی را انتخاب کنید که در آن راحت ھستید).
checkbox étape

برای معلومات

در بعضی مناطق، شما می توانید قبل از رفتن به GUDA، به یک نهاد پذیرش اولیه متقاضیان پناهندگی (SPADA )مراجعه کنید.
à savoir

الخطوة التالیة

Return